ปัญหาอุปสรรค

โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 สาย กรุงเทพฯ - บ้านฉาง ช่วง พัทยา - มาบตาพุด ตอน 9
เดือน/ปี
ปัญหา
เม.ย./2562
  
มี.ค./2562
  ไม่มี
ก.พ./2562
  ไม่มี
ม.ค./2562
  ไม่มี
ธ.ค./2561
  ไม่มี
พ.ย./2561
  ไม่มี
ต.ค./2561
  
ก.ย./2561
  1.1 ขาดแคลนแรงงานในการก่อสร้าง
ส.ค./2561
  1.1 ขาดแคลนแรงงานในการก่อสร้าง
ก.ค./2561
  ขาดแคลนแรงงานในการก่อสร้าง
มิ.ย./2561
  1.1 ขาดแคลนแรงงานในการก่อสร้าง
พ.ค./2561
  1.1 จากการสำรวจเบื้องต้นงานก่อสร้างสะพานที่ กม.29+277.000LT. และ กม.29+277.000 RT. ปรากฏว่าสายไฟฟ้าแรงสูงของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยติดขัดไม่สามารถเปิดการจราจรได้ เมื่อ ก่อสร้างแล้วเสร็จ
เม.ย./2561
  1.1 จากการสำรวจเบื้องต้นงานก่อสร้างสะพานที่ กม.29+277.000LT. และ กม.29+277.000 RT. ปรากฏว่าสายไฟฟ้าแรงสูงของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยติดขัดไม่สามารถเปิดการจราจรได้ เมื่อ ก่อสร้างแล้วเสร็จ
มี.ค./2561
  1.1 จากการสำรวจเบื้องต้นงานก่อสร้างสะพานที่ กม.29+277.000LT. และ กม.29+277.000 RT. ปรากฏว่าสายไฟฟ้าแรงสูงของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยติดขัดไม่สามารถเปิดการจราจรได้ เมื่อ ก่อสร้างแล้วเสร็จ
ก.พ./2561
  1.1 จากการสำรวจเบื้องต้นงานก่อสร้างสะพานที่ กม.29+277.000LT. และ กม.29+277.000 RT. ปรากฏว่าสายไฟฟ้าแรงสูงของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยติดขัดไม่สามารถเปิดการจราจรได้ เมื่อ ก่อสร้างแล้วเสร็จ
ม.ค./2561
  1 จากการสำรวจเบื้องต้นงานก่อสร้างสะพานที่ กม.29+277.000 LT. และ กม.29+277.000RT. ปรากฏว่าสายไฟฟ้าแรงสูงของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ติดขัดไม่สามารถเปิดการจราจรได้ เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ
ธ.ค./2560
  1.1 จากการสำรวจเบื้องต้นงานก่อสร้างสะพานที่ กม.29+277.000LT. และ กม.29+277.000 RT. ปรากฏว่าสายไฟฟ้าแรงสูงของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยติดขัดไม่สามารถเปิดการจราจรได้ เมื่อ ก่อสร้างแล้วเสร็จ 1.2 ระหว่าง กม.28+600.000 – กม.28+750.000 เดิมถูกออกแบบให้เป็นถนนแต่สภาพจริงในสนามถูกเจ้าของที่ขุดเป็นบ่อดินลึกประมาณ 16.00 เมตร จึงต้องก่อสร้างเป็นสะพานข้ามบ่อดิน 2. แนวทางการแก้ไข
พ.ย./2560
  1.1 จากการสำรวจเบื้องต้นงานก่อสร้างสะพานที่ กม.29+277.000 LT. และ กม.29+277.000RT. ปรากฏว่าสายไฟฟ้าแรงสูงของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ติดขัดไม่สามารถเปิดการจราจรได้ เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ 1.2 ระหว่าง กม.28+600.000 - กม.28+750.000 เดิมถูกออกแบบให้เป็นถนนแต่สภาพจริงในสนามถูกเจ้าของที่ขุดเป็นบ่อดินลึกประมาณ 16.00 เมตร จึงต้องก่อสร้างเป้นสะพานข้ามบ่อดิน
ก.ย./2560
  1.1 จากการสำรวจเบื้องต้นงานก่อสร้างสะพานที่ กม.29+277.000 LT. และ กม.29+277.000RT. ปรากฏว่าสายไฟฟ้าแรงสูงของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ติดขัดไม่สามารถเปิดการจราจรได้ เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ 1.2 ระหว่าง กม.28+600.000 - กม.28+750.000 เดิมถูกออกแบบให้เป็นถนนแต่สภาพจริงในสนามถูกเจ้าของที่ขุดเป็นบ่อดินลึกประมาณ 16.00 เมตร จึงต้องก่อสร้างเป้นสะพานข้ามบ่อดิน
ส.ค./2560
  1.1 จากการสำรวจเบื้องต้นงานก่อสร้างสะพานที่ กม.29+277.000 LT. และ กม.29+277.000RT. ปรากฏว่าสายไฟฟ้าแรงสูงของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ติดขัดไม่สามารถเปิดการจราจรได้ เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ 1.2 ระหว่าง กม.28+600.000 - กม.28+750.000 เดิมถูกออกแบบให้เป็นถนนแต่สภาพจริงในสนามถูกเจ้าของที่ขุดเป็นบ่อดินลึกประมาณ 16.00 เมตร จึงต้องก่อสร้างเป้นสะพานข้ามบ่อดิน
ก.ค./2560
  1.1 จากการสำรวจเบื้องต้นงานก่อสร้างสะพานที่ กม.29+277.000 LT. และ กม.29+277.000 RT. ปรากฏว่าสายไฟฟ้าแรงสูงของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ติดขัดไม่สามารถเปิดการจราจรได้ เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ
มิ.ย./2560
  1.จากการสำรวจเบื้องต้นงานก่อสร้างสะพานที่ กม.29+277.000 LT.และ29+277.00 RT. ปรากฏว่าสายไฟฟ้าแรงสูงของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ติดขัดไม่สามารถเปิดการจราจรได้ เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ
พ.ค./2560
  1.1 จากการสำรวจเบื้องต้นงานก่อสร้างสะพานที่ กม.29+277.000 LT. และ กม.29+277.000RT. ปรากฏว่าสายไฟฟ้าแรงสูงของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ติดขัดไม่สามารถเปิดการจราจรได้ เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ 1.2 ระหว่าง กม.28+600.000 - กม.28+750.000 เดิม ถูกออกแบบให้เป็นถนนแต่สภาพจริงในสนามถูกเจ้าของที่ขุดเป็นบ่อดินลึกประมาณ 16.00 เมตร จึงต้องก่อสร้างเป็นสะพานข้ามบ่อดิน
เม.ย./2560
  1.1 จากการสำรวจเบื้องต้นงานก่อสร้างสะพานที่ กม.29+277.000 LT. และ กม.29+277.000RT. ปรากฏว่าสายไฟฟ้าแรงสูงของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ติดขัดไม่สามารถเปิดการจราจรได้ เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ 1.2 ระหว่าง กม.28+600.000 - กม.28+750.000 เดิม ถูกออกแบบให้เป็นถนนแต่สภาพจริงในสนามถูกเจ้าของที่ขุดเป็นบ่อดินลึกประมาณ 16.00 เมตร จึงต้องก่อสร้างเป็นสะพานข้ามบ่อดิน
มี.ค./2560
  1.1 จากการสำรวจเบื้องต้นงานก่อสร้างสะพานที่ กม.29+277.000 LT. และ กม.29+277.000 RT. ปรากฏว่าสายไฟฟ้าแรงสูงของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ติดขัดไม่สามารถเปิดการจราจรได้ เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ 1.2 ระหว่าง กม.28+600.000 - กม.28+750.000 เดิม ถูกออกแบบให้เป็นถนนแต่สภาพจริงในสนามถูกเจ้าของที่ขุดเป็นบ่อดินลึกประมาณ 16.00 เมตร จึงต้องก่อสร้างเป็นสะพานข้ามบ่อดิน
ก.พ./2560
  1.1 จากการสำรวจเบื้องต้น งานก่อสร้างสะพานที่ กม.27+130.979 LT. และ กม.27+146.341 RT. ปรากฏว่าอยู่ในแนวทับซ้อนกับแนวท่อน้ำดิบเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม.ของกองทัพเรือซึ่งได้กันแนวเขตไว้กว้าง 20.00 ม.ประกอบกับตำแหน่งของตอม่อสะพานไม่สอดคล้องกับแนวของ SERVICE ROAD 1.2 จากการสำรวจเบื้องต้นงานก่อสร้างสะพานที่ กม.29+277.000 LT. และ กม.29+277.000RT. ปรากฏว่าสายไฟฟ้าแรงสูงของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ติดขัดไม่สามารถเปิดการจราจรได้ เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ 1.3 ระหว่าง กม.28+600.000 - กม.28+750.000 เดิม
ม.ค./2560
  1.ปัญหากรรมสิทธิ์ที่ดินระหว่าง กม.27+880 - กม.28+491 , กม.28+945 - กม.29+260 และกม.29+639 - กม.29+681 2.จากการสำรวจเบื้องต้นด้วยวิธี SOIL INVESTIGATION TEST ปรากฏว่าโครงสร้างดินเดิมบริเวณหลุมเจาะที่ BH 3 - BH 6 พบว่าเป็นชั้นหินแข็งที่ความลึก 9.00 - 20.00 ม. จากระดับดินเดิม 3.จากการสำรวจเบื้องต้นงานก่อสร้างสะพานที่ กม.29+283.482 LT. และ กม.29+283.487 RT.ปรากฏว่าพบสายส่งไฟฟ้าแรงสูงของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 4.จากการสำรวจเบื้องต้น งานก่อสร้างสะพานที่ กม.27+130.979 LT. และ กม.27+146.341
ลิขสิทธิ์ © 2016 สำนักก่อสร้างทางที่ 1 กรมทางหลวง
อาคารเฉลียววัชรพุกก์ ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400