รายงานสถานะโครงการก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3423 สมุทรสาคร - ต.โคกขาม
เดือน/ปี
ผลงาน
ประจำเดือนนี้
แผนงาน
ประจำเดือนนี้
ผลงานรวม
แผนงานรวม
ช้า/เร็ว
ปัญหา/การแก้ไขปัญหา
พ.ค./2563
5.144
7.363
62.315
64.246
-1.931
  
เม.ย./2563
9.855
57.170
9.783
56.883
0.287
  
มี.ค./2563
9.272
47.315
9.320
47.100
0.215
  
ก.พ./2563
5.890
38.014
8.912
37.780
0.263
  
ม.ค./2563
3.849
5.240
32.153
28.868
3.285
  
ธ.ค./2562
3.285
3.352
28.304
23.628
4.676
  
พ.ย./2562
5.118
3.230
25.020
20.276
4.744
  
ต.ค./2562
4.960
2.902
19.902
17.003
2.899
  
ก.ย./2562
1.813
2.755
14.942
14.101
0.841
  
ส.ค./2562
4.153
2.653
13.129
11.347
1.782
  
ก.ค./2562
2.579
2.490
8.976
8.694
0.282
  
มิ.ย./2562
2.353
2.424
6.397
6.204
0.193
  ปัญหา -สาธารณูปโภค แนวท่อประปา ติดขัดการก่อสร้าง ในบางพื้นที่ของงานในโครงการฯ การแก้ไขปัญหา -โครงการฯ ทำหนังสือถึงหน่วยงาน การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 (ราชบุรี) เรื่องเร่งรัดให้ดำเนินการรื้อย้าย เป็นการด่วนแล้ว
พ.ค./2562
2.238
2.007
4.044
3.780
0.264
  ปัญหา -สาธารณูปโภค เสาไฟฟ้า สายไฟฟ้า สายระบบสื่อสารและแนวท่อประปา ติดขัดการก่อสร้างในบางพื้นที่ของงานในโครงกรฯ การแก้ไขปัญหา -แขวงสมุทรสาคร ได้ออกหนังสือเร่งรัดไปยังหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยการด่วน แล้วขณะนี้รอการรื้อย้าย
เม.ย./2562
1.638
1.609
1.806
1.773
0.033
  ปัญหา -สาธารณูปโภค เสาไฟฟ้า สายไฟฟ้า สายระบบสื่อสารและแนวท่อประปา ติดขัดการก่อสร้างในบางพื้นที่ของงานในโครงการฯ การแก้ไขปัญหา -แขวงทางหลวงสมุทรสาครและโครงการฯ ได้เชิญหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม เพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาด้านสาธารณูปโภคที่ติดขัดการก่อสร้าง ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2562
มี.ค./2562
0.169
0.164
0.169
0.164
0.005
  
ลิขสิทธิ์ © 2016 สำนักก่อสร้างทางที่ 1 กรมทางหลวง
อาคารเฉลียววัชรพุกก์ ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400