รายละเอียดโครงการ

รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ: โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 สาย กรุงเทพฯ - บ้านฉาง ช่วง พัทยา - มาบตาพุด ตอน 9
สัญญาที่: กท./eb 33/2559 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559
ที่ตั้งโครงการ: หมู่ที่ 3 ถนนเทศบาลสำนักท้อน ตำบลสำนักท้อน อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 21130
ระหว่าง กม. - กม. : กม.26+800.000 - กม.29+675.000
ระยะทางยาวประมาณ: 2.875    กิโลเมตร
มาตรฐานทาง: ชั้นพิเศษ (4ช่องจราจร)
ว/ด/ป เริ่มต้นสัญญา: 17/ มี.ค./2559
ว/ด/ป สิ้นสุดสัญญา: 00//543
รวมระยะเวลาดำเนินการ: 900    วัน
ว/ด/ป สิ้นสุดสัญญาใหม่: 20/ เม.ย./2562
รวมระยะเวลาดำเนินการใหม่: 1130   วัน
การต่ออายุสัญญา: 230    วัน
สาเหตุการต่ออายุสัญญา: ขยายอายุสัญญาเนื่องจากคำสั่งหยุดการปฏิบัตงานช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2560,พ.ศ.2561,พ.ศ.2562และเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2560,พ.ศ.2561
ช้า/เร็ว กว่าสัญญา:
ค่างานตามสัญญา: 925,164,088.26   บาท
ค่าก่อสร้างจริง: 925,164,088.26    บาท
ค่าปรับวันละ: 2,312,911.00   บาท
ผู้รับจ้าง: บริษัท วิจิตรภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด
ออกแบบโดย: สำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวง
ผู้ควบคุมงาน: สำนักก่อสร้างทางที่ 1 กรมทางหลวง
ผู้จัดการโครงการ : นายปิยชาติ ปลื้มภิรมย์นาฏ
นายช่างโครงการ: นายวีระศักดิ์ รัตนะนุพงศ์
คณะกรรมการตรวจการจ้าง: ดร.วันจักร ฉายากุล นายรุ่งโรจน์ สถิตย์ นายสมบูรณ์ เทียนธรรมชาติ นายสุวิชาณ สุระบาล นายพรชัย อดุลยธรรม ดร.จตุรงค์ เสาวภาคย์ไพบูลย์ นายวีระศักดิ์ รัตนะนุพงศ์

 

 

ลิขสิทธิ์ © 2016 สำนักก่อสร้างทางที่ 1 กรมทางหลวง
อาคารเฉลียววัชรพุกก์ ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400