รายละเอียดโครงการ

รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ: โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 12 สายตาก - อ.แม่สอด ตอน 4
สัญญาที่: สท.1/16/2559
ที่ตั้งโครงการ: โครงการฯ สายตาก - อ.แม่สอด ตอน 4 (หมวดทางหลวงแม่สอด) หมู่ที่ 1 ตำบลพะวอ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 63110
ระหว่าง กม. - กม. : กม.22+814.888 - กม.49+266.137 (ทล.12) (ใหม่) หรือ กม.63+000.000 - กม.36+250.000 (ทล.105) (เดิม)
ระยะทางยาวประมาณ: 26.451    กิโลเมตร
มาตรฐานทาง: ชั้นพิเศษ (4 ช่องจราจร)
ว/ด/ป เริ่มต้นสัญญา: 01/ มิ.ย./2559
ว/ด/ป สิ้นสุดสัญญา: 16/ พ.ค./2562
รวมระยะเวลาดำเนินการ: 1,080    วัน
ว/ด/ป สิ้นสุดสัญญาใหม่: 00/00/543
รวมระยะเวลาดำเนินการใหม่:    วัน
การต่ออายุสัญญา:     วัน
สาเหตุการต่ออายุสัญญา:
ช้า/เร็ว กว่าสัญญา:
ค่างานตามสัญญา: 1.00   บาท
ค่าก่อสร้างจริง: 0.00    บาท
ค่าปรับวันละ: 3.00   บาท
ผู้รับจ้าง: บริษัท สี่แสงการโยธา (1979) จำกัด
ออกแบบโดย: สำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวง
ผู้ควบคุมงาน: สำนักก่อสร้างทางที่ 1 กรมทางหลวง
ผู้จัดการโครงการ : นายศุภกร วชิราภรณ์
นายช่างโครงการ: นายวัลลภ นิ้วกลม
คณะกรรมการตรวจการจ้าง/ กรรมการตรวจรับพัสดุ: 1.นายกมล หมั่นทำ ตำแหน่ง รทด. ประธานฯ 2.นายจงจิตร เต็งยะ ตำแหน่ง ผส.ทล.4 กรรมการฯ 3.นายอานุภาพ เจริญศักดิ์ ตำแหน่งวิศวกรโยธาเชี่ยวชาญ กรรมการฯ 4.นายภูวนัย ไพบูลย์สิน ตำแหน่ง ผสฐ. กรรมการฯ 5.นายสนิท ทองมา ตำแหน่ง ผอ.ขท.ตากที่ 2 กรรมการฯ 6.นายวรศักดิ์ วงษ์รอด ตำแหน่ง ผอ.ขท.ตากที่ 1 กรรมการฯ 7.นายสมหวัง โลหณุต ตำแหน่ง วิศวกรโยธา ชพ. กรรมการฯ 8.นายวัลลภ นิ้วกลม ตำแหน่งนายช่างโครงการฯ กรรมการฯ

 

 

ลิขสิทธิ์ © 2016 สำนักก่อสร้างทางที่ 1 กรมทางหลวง
อาคารเฉลียววัชรพุกก์ ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400